Zásady činnosti TK

Zásady činnosti Tenisového klubu ASK Lovosice v roce 2021

1. Výbor tenisového klubu Asociace sportovních klubů (ASK) Lovosice, z.s.

 Složení výboru:

 1. Jiří Zelenka – předseda
 2. Miroslav Špringl
 3. Jiří Šálek
 4. Pavel Černý
 5. Petr Hrabánek

      Výbor tenisového klubu (dále jen TK) se schází dle plánu pro rok 2021 a také dle momentální situace. Tyto „Zásady činnosti tenisového klubu ASK Lovosice“ (dále jen ZČTK) pro rok 2021 schválil výbor na své schůzi 3.5.2021 a jsou pro všechny členy i nečleny TK závazné pro rok 2021.

2. Správce dvorců

Správcem dvorců TO je paní Hana Bušková (tel.775265063; e-mail: spravce@tenislovosice.cz). Správce je pověřen provozovatelem dvorců TS Lovosice a výborem TK  ke kontrole dodržování těchto ZČTK. Zejména se toto týká kontroly splněných brigádnických hodin, úhrady klubových příspěvků, organizování obsazování dvorců, pronájmu dvorců, dodržování čistoty a pořádku v areálu TK apod. V případě nedodržení těchto ZČTK, nerespektování pokynů správce či nevhodného chování na dvorcích či v areálu TK členem či nečlenem TK má správce pravomoc vykázat tohoto člena či nečlena z areálu. Správce je na dvorcích od pondělí do neděle od 15.00 do 20.30 hod.

3. Brigádnické hodiny

S ohledem na pandemickou situaci budou případné brigádnické hodiny od členů vyžadovány pouze při zazimování areálu na konci sezóny 2021. Toto bude upřesněno na webu TK.

4. Klubové a členské příspěvky

Do 30. května 2021 mají členové TK povinnost uhradit klubové a členské příspěvky v této výši:

dospělí hráči ……………..1 700,– Kč ( z toho 1 450,- Kč je příspěvek klubový a 250,- Kč je příspěvek člena ASK a odvádí se do ASK Lovosice)

dorost ………………………700,– Kč ( z toho 550,- Kč je příspěvek klubový a 150,- Kč je příspěvek člena ASK a odvádí se do ASK Lovosice)

žáci, přípravka………………700,– Kč ( z toho 600,- Kč je příspěvek klubový a 100,- Kč je příspěvek člena ASK a odvádí se do ASK Lovosice)

studenti VŠ……………………700,– Kč ( z toho 450,- Kč je příspěvek klubový a 250,- Kč je příspěvek člena ASK a odvádí se do ASK Lovosice)

důchodci ( od 65 let)……………700,– Kč ( z toho 450,- Kč je příspěvek klubový a 250,- Kč je příspěvek člena ASK a odvádí se do ASK Lovosice)

nehrající členové (nemoc, zranění, rodinné a pracovní důvody atd.) mají možnost uhradit udržovací členský a klubový poplatek ve výši 400,- Kč

Klubové a členské příspěvky se hradí bezhotovostně převodem na účet ASK č.ú. 1002342359/0800, variabilní symbol 37, s uvedením jména a příjmení člena. Potvrzení o platbě nutné zaslat na pokladna@tenislovosice.cz. Při neuhrazení příspěvků členem do 30.5.2021 má od tohoto data člen zákaz hraní na dvorcích bez případné úhrady za dvorec.

5. Obsazování a rezervace dvorců :

Pro obsazování a rezervaci dvorců všemi hráči se využívá primárně webový rezervační systém, který naleznete na našich webových stránkách (www.tenislovosice.cz) v sekci Rezervace. Každý člen po úhradě příspěvků získá přístupové údaje do rezervačního systému klubu.

 

Pokud není možnost rezervace přes internet, může se rezervace provést telefonicky u správce dvorců. Pro každého (člena klubu, sponzora či nájemce) kdo chce jít hrát na dvorce a nemá rezervaci předem, platí v době přítomnosti správce (pondělí – neděle 15.00 – 20.30 hod.) povinnost kontaktovat správce před vstupem na dvorce a získat jeho souhlas ke hře. Toto však platí i v případě již dříve provedené rezervace dvorce. Po skončení hry a uklizení dvorce je povinností hráčů správci oznámit odchod ze dvorce a dvorec mu správně uklizený předat.

 

Dvorce jsou správcem obsazovány následovně:

Pro tréninky družstva žáků, dorostu a dospělých jsou v měsících duben, květen, červen, září, říjen vyhrazeny dvorce dle rozpisu obsazení dvorců.

 1. Mimo tyto termíny je možno si dvorec členem klubu či nájemcem rezervovat webovým rezervačním systémem či telefonicky. Dlouhodobé či velmi četné pronájmy konkrétních dvorců členy či nečleny TK schvaluje výbor TK.
 2. Pokud na zamluvený dvorec hráči nenastoupí do doby 10 minut od začátku zamluvené doby, může jej správce obsadit jinými hráči.
 3. Volné dvorce se obsazují v pořadí došlých zájemců. Pokud ve stejnou dobu projeví zájem o dvorec člen TK a nečlen (nájemce), má přednostní právo na hru člen TK.
 4. V případě velkého zájmu o dvorce, má správce dvorců právo určit dobu hraní na jednotlivých dvorcích a regulovat jejich obsazení.

6. Pronájem dvorců

Pronájem dvorců nečleny TK je možný za splnění následujících podmínek:

 1. Úhrada za dvorec 120,–Kč/hod. pro dospělé a 60,- Kč/hod. pro mládež do 15 let. Částka bude uhrazena proti vydané stvrzence správcem dvorců.
 2. Pokud na dvorci hraje člen a nečlen TK, hradí nečlen poměrnou část z částky za pronájem dvorce.
 3. Pokud na dvorci trénuje člen či nečlen TK člena či nečlena za úhradu a jedná se o soukromou aktivitu mimo oficiální klubové tréninkové aktivity, uhradí trenér i hráč příslušnou částku za pronájem dvorce jako v případě nečlenů TK (příklad : 2 dospělí – 120 ,- Kč; dospělý trenér + dítě do 15 let – 90 ,- Kč). Tato činnost musí být domluvena s výborem TK s ohledem na vytížení dvorců.

Nájemce dvorec připraví a uklidí dle pokynů vyvěšených v areálu TK či pokynů správce dvorců. Doba na přípravu a úklid se do doby úhrady nezapočítává. Po skončení hry a uklizení dvorce je povinností hráčů správci oznámit odchod ze dvorce a dvorec mu správně uklizený předat.

Nájemce si může za poplatek zapůjčit raketu a tenisové míče u správce dvorců.

Cena pronájmu rakety je 50 Kč / hod. Cena pronájmu čtyř kusů míčů je 50 Kč / hod.

Pokud mají členové či nečlenové TK zájem o bezplatný či hrazený pronájem dvorců a jejich zařízení na sportovní či společenské akce, musí požádat o svolení a domluvení podmínek pronájmu Technické služby města Lovosice (tel. 739 372 539 ; e-mail  stanislav.hruza@meulovo.cz ).    

7. Sponzoři TK

Výbor TK vítá všechny firmy, které poskytnou TK sponzorský dar, či uhradí finanční prostředky za reklamu umístěnou v areálu TK po dobu provozu dvorců v roce 2021. Velikost, provedení, umístění a cena reklamy a plnění TK za reklamu bude projednáno s výborem TK.

8. Zájemci o členství v TK

Zájemci o členství kontaktují předsedu TK (predseda@tenislovosice.cz ). O schválení členství jedná a rozhoduje výbor TK.

9. Účast členů TK na mistrovských utkáních a turnajích v ČR

Náhrady za startovné a cestovné na turnajích jednotlivců nebudou TK propláceny.

Cestovní náhrady za použití vlastního vozidla jsou na rok 2021 :  6,- Kč/km. Tyto náhrady budou vypláceny pouze za mistrovská utkání dorostu a dospělých na dvě (max. tři vozidla)  na utkání či při zařizování činností pro TK (bude výborem TK předem odsouhlaseno).

10. Proplácení účetních dokladů členům TK

Veškeré doklady za nákupy, cestovní náhrady atd. proplácí členům pokladník TK pan Pavel Černý (pokladna@tenislovosice.cz)

 

11. Internetové stránky

Upozorňujeme, že fungují internetové stránky našeho TK na adrese : www.tenislovosice.cz Obsahují informace o fungování našeho TK, přehled výsledků závodních mužstev, fotogalerii z akcí našeho klubu apod. Veškeré náměty, připomínky či příspěvky rádi přivítáme.

Výbor TK ASK Lovosice

Tento materiál byl vypracován a schválen výborem TK dne 3.května 2021. Výbor TK si vyhrazuje právo změny tohoto materiálu v průběhu roku 2021.

Kopie AAA

[[„“,““,““,““,““],[„“,““,““,““,““],[„“,““,““,““,““],[„“,““,““,““,““],[„“,““,““,““,““]]

AAA

[[„“,““,““,““,““],[„“,““,““,““,““],[„“,““,““,““,““],[„“,““,““,““,““],[„“,““,““,““,““]]