Zásady činnosti

Zásady činnosti tenisového klubu ASK Lovosice v roce 2018 

 1. Výbor  tenisového klubu

 

Složení výboru:

 1. Ing. Jiří Zelenka - předseda
 2. Ing.Václav Pšenička – místopředseda,pokladník
 3. Miroslav Špringl – organizační pracovník
 4. Jiří Šálek
 5. Ing.Pavel Černý
 6. Mgr.Petr Hrabánek
 7. Petr Bližík

 

      Výbor tenisového klubu (dále jen TK) se schází dle plánu pro rok 2018 a také dle momentální situace. Tyto „Zásady činnosti tenisového klubu ASK Lovosice“ (dále jen ZČTK) pro rok 2018 schválil výbor na své schůzi 22.4.2018 a jsou pro všechny členy i nečleny TK závazné pro rok 2018.

 

 1. Správce dvorců

 

Správcem dvorců TO je paní Hana Bušková (tel.775265063; e-mail: busek59@seznam.cz). Správce je pověřen výborem TK  ke kontrole dodržování těchto ZČTK. Zejména se toto týká kontroly splněných brigádnických hodin, úhrady klubových příspěvků, organizování obsazování dvorců, pronájmu dvorců, dodržování čistoty a pořádku v areálu TK apod. V případě nedodržení těchto ZČTK, nerespektování pokynů správce či nevhodného chování na dvorcích či v areálu TK členem či nečlenem TK má správce pravomoc vykázat tohoto člena či nečlena z areálu. Správce je na dvorcích od pondělí do neděle od 15.00 do 20.30 hod.

 

 1. Brigádnické hodiny

 

Výbor TK schválil pro sezónu 2018, že každý člen (či zájemce o členství v TK) starší

15 let odpracuje 3 brigádnické hodiny na dvorcích do 14.5.2018. Odpracované hodiny jsou v rámci klubu přenosné. Zájemci o členství v TK, kteří se přihlásí po 14.5. 2018 a budou za člena TK přijati , musí brigádnické hodiny odpracovat při zazimování areálu. Ženy a dívky nemusí odpracovat žádné hodiny.

Evidenci brigádnických hodin či informace o tom, jaké práce je třeba provést a vybavení potřebnými pomůckami k těmto pracím získají všichni u správcové dvorců.

 

 1. Klubové a členské příspěvky

 

Do 30. dubna 2018 mají členové TK povinnost uhradit klubové a členské příspěvky v této výši:

dospělí hráči ……………………………………..1 700,-- Kč

žáci, přípravka, studenti, důchodci,dorost …………700,-- Kč

udržovací členský poplatek nehrajících členů ……..200,--Kč

 

Rodiče dětí účastnících se pravidelných tréninků organizovaných TK na venkovních dvorcích ( které mají uhrazené klubové a členské příspěvky a částku za trénování) mají možnost na získání členství pro rok 2018 po uhrazení klubových a členských příspěvků ve výši 1 000,- Kč (není nutno odpracovat brigádnické hodiny).

Klubové a členské příspěvky se hradí v hotovosti správcové dvorců. Při neuhrazení příspěvků členem do 30.4.2018 má od tohoto data člen zákaz hraní na dvorcích bez případné úhrady za dvorec.

Noví zájemci o členství musí být schváleni výborem TK.

 

Čestní členové TK

 

Výbor TK rozhodl o  udělení titulu „Čestný člen tenisového klubu“ bývalým

či současným členům TK, kteří se významným podílem zasloužili o rozvoj tenisu v Lovosicích.

Obdržení titulu „ Čestný člen tenisového klubu“ znamená: doživotní zproštění povinnosti odpracování brigádnických hodin a doživotní zproštění úhrady klubových příspěvků. Čestný člen TK obdrží průkazku opravňující k neomezenému přístupu na dvorce.

Výbor TK schválil udělení titulu „Čestný člen tenisového klubu“ těmto prvním nositelům:

 Josef Jehlík, Ing.Miroslav Žáček, Ing.Josef Havránek, Ing.Milan Zelenka, Jan Wenig st., Jiří Moučka

 

 1. Obsazování a rezervace dvorců :

 

Pro obsazování a rezervaci dvorců všemi hráči se využívá primárně webový rezervační systém, který naleznete na našich webových stránkách (www.tenislovosice.cz) v sekci Rezervace.

Pokud není možnost rezervace přes internet, může se rezervace provést telefonicky u správce dvorců. Pro každého (člena klubu, sponzora či nájemce) kdo chce jít hrát na dvorce a nemá rezervaci předem , platí v době přítomnosti správce (pondělí – neděle 15.00 – 20.00 hod.) povinnost kontaktovat správce před vstupem na dvorce a získat jeho souhlas ke hře. Toto však platí i v případě již dříve provedené rezervace dvorce. Po skončení hry a uklizení dvorce  je povinností hráčů správci oznámit odchod ze dvorce a dvorec mu správně uklizený předat.

 

Dvorce jsou správcem obsazovány následovně :

 

Pro tréninky družstva žáků, dorostu a dospělých jsou v měsících duben, květen, červen, září, říjen vyhrazeny dvorce dle rozpisu obsazení dvorců.

 

 1. Mimo tyto termíny je možno si dvorec členem klubu, sponzorem či nájemcem rezervovat webovým rezervačním systémem či telefonicky. Dlouhodobé  či velmi četné pronájmy konkrétních dvorců členy či nečleny TK schvaluje výbor TK.
 2. Pokud na zamluvený dvorec hráči nenastoupí do doby 10 minut od začátku zamluvené doby, může jej správce obsadit jinými hráči.
 3. Volné dvorce se obsazují v pořadí došlých zájemců. Pokud ve stejnou dobu projeví zájem o dvorec člen TK a nečlen (nájemce), má přednostní právo na hru člen TK.
 4.  V případě velkého zájmu o dvorce, má správce dvorců právo určit dobu hraní na jednotlivých dvorcích a regulovat jejich obsazení.

 

 

 

 

 1. Pronájem dvorců

 

Pronájem dvorců nečleny TK je možný za splnění následujících podmínek:

 1. Úhrada za dvorec  120/1 hod,-Kč pro dospělé a 60,- Kč/1hod. pro mládež do 18 let. Částka bude uhrazena proti vydané stvrzence správcem dvorců či členem TK.
 2. Pokud na dvorci hraje člen a nečlen TK, hradí nečlen poměrnou část z částky za pronájem dvorce.
 3. Pokud na dvorci trénuje člen či nečlen TK člena či nečlena za úhradu a jedná se o soukromou aktivitu mimo oficiální klubové tréninkové aktivity, uhradí  trenér i hráč příslušnou částku za pronájem dvorce (nečlen TK) + trenér navíc částku 20,-Kč/hod. tréninku správci dvorců za pronájem dvorce.

 

Nájemce dvorec připraví a uklidí dle pokynů vyvěšených v areálu TK či pokynů správce dvorců. Doba na přípravu a úklid se do doby úhrady nezapočítává. Po skončení hry a uklizení dvorce  je povinností hráčů správci oznámit odchod ze dvorce a dvorec mu správně uklizený předat.

 

Nájemce si může za poplatek zapůjčit raketu a tenisové míče u správce dvorců.

Cena pronájmu rakety  je 50 Kč / hod. Cena pronájmu čtyř kusů míčů je 50 Kč / hod.

           

Pokud mají členové či nečlenové TK zájem o bezplatný či hrazený pronájem dvorců a jejich zařízení na sportovní či společenské akce, musí požádat o svolení a domluvení podmínek pronájmu výbor TK. Žádost musí být směřována na M. Špringla s předstihem minimálně 2 týdny před zamýšlenou akcí.

 

 1. Sponzoři TK

 

Výbor TK vítá všechny firmy, které poskytnou TK sponzorský dar, či uhradí finanční prostředky za reklamu umístěnou v areálu TK po dobu provozu dvorců v roce 2018. Velikost, provedení a umístění reklamy musí být konzultováno s výborem TK a je v režii sponzora. Výše sponzorského daru je rozhodující pro vydání sponzorských karet. Částky a podmínky pro získání sponzorských karet jsou následující:

 

1.karta ……………………. 5 000,- Kč

2.karta ……………………. 5 000,- Kč

3.a další karty …………….  3 000,- Kč

.

tyto karty platí pro sezónu 2018. Uvedené částky jsou bez DPH. Karta opravňuje držitele ke hře 1 osoby a je v rámci firmy sponzora přenosná. Držitel karty nemusí odpracovat schválený limit brigádnických hodin, nemusí uhradit členské a klubové příspěvky a automaticky se stává pro rok 2018 (fyzická osoba) členem klubu.

 

Držitel dvou a více sponzorských karet má navíc nárok na bezplatný pronájem celého tenisového areálu na jeden den. Termíny pronájmu tenisového areálu pro využití sponzory je potřebné dohodnout s výborem TK. Držitelé sponzorské karty jsou stejně jako ostatní členové klubu povinni respektovat obsazení dvorců dle rozpisu a pokynů správce. Sponzorskou kartu či karty sponzor obdrží okamžitě po uhrazení dohodnuté částky.     

 

 

 

 1.  Zájemci o členství v TK

 

Zájemci o členství  kontaktují správce dvorců. O schválení členství jedná a rozhoduje výbor TK.

 

 

 1. Účast členů TK  na mistrovských utkáních a turnajích v ČR

 

 

Náhrady za startovné a cestovné na turnajích jednotlivců nebudou TK propláceny.

Cestovní náhrady za použití vlastního vozidla jsou na rok 2017 :  5,- Kč/km. Tyto náhrady budou vypláceny pouze za mistrovská utkání žáků a dospělých na dvě (max.tři vozidla)  na utkání či při zařizování činností pro TK (bude výborem TK předem odsouhlaseno).

 

        10. Proplácení účetních dokladů členům TK

 

Veškeré doklady za nákupy, cestovní náhrady atd. proplácí členům účetní ASK  Lovosice paní Broulová ( tel.416 531 186). Proplacení dokladů je podmíněno předchozím písemným schválením ing.Zelenky. Formulář pro toto schválení proplácené částky (týká se úhrady nákupů drobného materiálu, záloh atd.) a také formulář pro vyúčtování zápasu (obsahuje již i schválení proplacení) naleznete na našich internetových stránkách www.tenislovosice.cz

 

 

11) Internetové stránky

 

Upozorňujeme, že fungují internetové stránky našeho TK na adrese : www.tenislovosice.cz Obsahují informace o fungování našeho TK, přehled výsledků závodních mužstev, fotogalerii z akcí našeho klubu apod. Veškeré náměty, připomínky či příspěvky rádi přivítáme. Kontaktujte správce stránek Jiřího Zelenku ml., e-mail : j.iricek@seznam.cz, tel. 776720430.

 

 

 

 

Výbor TK ASK Lovosice

 

 

Tento materiál byl vypracován a schválen výborem TK dne 22.dubna 2018. Výbor TK si vyhrazuje právo změny tohoto materiálu v průběhu roku 2018.