Tenislovosice.cz

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU

 

Článek I

Vstup na sportoviště

 1. Používání jednotlivých sportovišť v areálu je dovoleno pouze v provozní době členům klubu po zaplacení oddílového příspěvku nebo jejich hostům nebo po zaplacení pronájmu za užívání sportoviště. Provozní doba areálu je do května do září denně od 15 h do 20 hodin.
 2. Vstupem do prostoru areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů správce.

Článek II

Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Užívání sportovišť je na vlastní nebezpečí. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené v prostorách areálu.
 2. Za děti do 15 let je do doby zahájení tréninku zodpovědný rodič nebo doprovázející osoba starší 18 let.
 3. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 4. Vstup na sportoviště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.
 5. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce.
 6. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 7. V celém areálu platí zákaz kouření.
 8. Do areálu je zakázáno vodit psy nebo jiná zvířata bez předchozího povolení správce a bez uvázání na vodítku, popř. nasazení náhubku.
 9. Parkování je povoleno pouze mimo areál na vyhrazených místech. Do areálu je povolen vjezd pouze kolům s následným ponecháním ve stojanech.
 10. Porušení provozního řádu může být důvodem k vyloučení člena z klubu či k zákazu vstupu do areálu klubu.

Článek III

Herní řád

 1. Vstup na kurty je povolen pouze v tenisové obuvi a čistém, vhodném oblečení. Zákaz hraní v částečném oblečení nebo plavkách.
 2. Před započetím hry, je-li kurt suchý, je nutné ho dostatečně pokropit.
 3. Hrací doba je 60 min. Do doby se započítává čas na přípravu (kropení) a úpravu kurtu.
 4. Při hře jsou hráči povinni dodržovat zásady slušného chování a vyvarovat se nevhodných slovních projevů. Zvláště je nutno se vyvarovat nepřiměřených hlasitých a vulgárních výkřiků.
 5. Po hře je nutné kurt upravit nejprve hrablem, poté síťovačkou po celé ploše kurtu a očištěním umělých lajn košťátkem.
 6. Na kurtu je nutné udržovat čistotu a pořádek, odpadky ukládat jen do nádob k tomu určených.
 7. Pokud na dvorci hraje byť jeden nečlen, jsou hráči povinni uhradit polovinu ceny dvorce.

Článek IV

Rezervace kurtů

 1. Rezervace sportoviště je možno provést v on-line rezervačním systémem přístupným na tenislovosice.cz nebo osobně u správce.
 2. V případě odhlášení rezervace méně než 2 hodin před začátkem hry hodina propadá a je nutno ji zaplatit v plné výši, i když se jedná o člena klubu.
 3. V případě nejasností o obsazenosti kurtů rozhoduje správce areálu.