Tenislovosice.cz

Tenisový klub

Zásady činnosti Tenisového klubu ASK Lovosice v roce 2024

1. Výbor tenisového klubu Asociace sportovních klubů (ASK) Lovosice,z.s.

 

Složení výboru:

  1. Ing. Jiří Zelenka – předseda
  2. Miroslav Špringl – organizační pracovník
  3. Ing. Pavel Černý – místopředseda, pokladník
  4. Mgr. Petr Hrabánek – hlavní trenér mládeže

Výbor tenisového klubu (dále jen TK) se schází dle plánu pro rok 2024 a také dle momentální situace. Tyto „Zásady činnosti tenisového klubu ASK Lovosice“ (dále jen ZČTK) pro rok 2024 schválil výbor na své schůzi 22.4.2024 a jsou pro všechny členy i nečleny TK závazné pro rok 2024.

 

2. Správcová dvorců

Správcovou dvorců je paní Hana Bušková (tel.775265063; e-mail: spravce@tenislovosice.cz). Správcová je pověřena provozovatelem dvorců TS Lovosice a výborem TK ke kontrole dodržování těchto ZČTK. Zejména se toto týká kontroly splněných brigádnických hodin, úhrady klubových příspěvků, organizování obsazování dvorců, pronájmu dvorců, dodržování čistoty a pořádku v areálu TK apod. V případě nedodržení těchto ZČTK, nerespektování pokynů správcové či nevhodného chování na dvorcích či v areálu TK členem či nečlenem TK má správcová pravomoc vykázat tohoto člena či nečlena z areálu. Správcová je na dvorcích od pondělí do neděle od 15.00 do 20.30 hod.

 

3. Brigádnické hodiny

Výbor TK schválil pro sezónu 2024, že každý člen (či zájemce o členství v TK) starší

15 let odpracuje 3 brigádnické hodiny na dvorcích do 30.4.2024. Odpracované hodiny jsou v rámci klubu přenosné. Je možno brigády uhradit bez odpracování – v tomto případě je členský příspěvek dospělého člena na rok 2024 ve výši 3 000,- Kč. Zájemci o členství v TK, kteří se přihlásí po 30.4. 2024 a budou za člena TK přijati, musí brigádnické hodiny odpracovat dle pokynů správcové dvorců v sezóně či při zazimování areálu či uhradit. Ženy a dívky nemusí odpracovat žádné hodiny.

Evidenci brigádnických hodin či informace o tom, jaké práce je třeba provést a vybavení potřebnými pomůckami k těmto pracím získají všichni u správcové dvorců.

 

4. Klubové a členské příspěvky

Do 30. dubna 2024 mají členové TK povinnost uhradit klubové a členské příspěvky v této výši:

dospělí hráči ……………..1 900,– Kč ( z toho 1 620,- Kč je příspěvek klubový a 280,- Kč je příspěvek člena ASK a odvádí se do ASK Lovosice); 3 000,- Kč při neodpracování brigád

dorost ………………………800,– Kč ( z toho 620,- Kč je příspěvek klubový a 180,- Kč je příspěvek člena ASK a odvádí se do ASK Lovosice)

žáci, přípravka………………700,– Kč ( z toho 570,- Kč je příspěvek klubový a 130,- Kč je příspěvek člena ASK a odvádí se do ASK Lovosice)

studenti VŠ……………………800,– Kč ( z toho 520,- Kč je příspěvek klubový a 280,- Kč je příspěvek člena ASK a odvádí se do ASK Lovosice)

důchodci (od 65 let)……………800,– Kč ( z toho 520,- Kč je příspěvek klubový a 280,- Kč je příspěvek člena ASK a odvádí se do ASK Lovosice)

nehrající členové (nemoc, zranění, rodinné a pracovní důvody atd.) mají možnost uhradit roční udržovací členský a klubový poplatek ve výši 400,- Kč

Klubové a členské příspěvky se hradí bezhotovostně převodem na účet ASK č.ú. 1002342359/0800, variabilní symbol 37, s uvedením jména a příjmení člena. Potvrzení o platbě nutné zaslat na pokladna@tenislovosice.cz. Při neuhrazení příspěvků členem do 30.4.2024 má od tohoto data člen zákaz hraní na dvorcích bez případné úhrady za pronájem dvorce.

 

5. Obsazování a rezervace dvorců :

Pro obsazování a rezervaci dvorců všemi členy klubu se využívá primárně webový rezervační systém, který naleznete na našich webových stránkách (www.tenislovosice.cz) v sekci Rezervace. Každý člen klubu po úhradě příspěvků získá přístupové údaje do rezervačního systému klubu. 

Pokud není možnost rezervace přes internet, může se rezervace provést telefonicky u správcové dvorců. Pro každého (člena klubu, sponzora či nájemce) kdo chce jít hrát na dvorce a nemá rezervaci předem, platí v době přítomnosti správce (pondělí – neděle 15.00 – 20.30 hod.) povinnost kontaktovat správcovou před vstupem na dvorce a získat její souhlas ke hře. Toto však platí i v případě již dříve provedené rezervace dvorce. Po skončení hry a uklizení dvorce je povinností hráčů správcové oznámit odchod ze dvorce a dvorec správně uklizený předat.

 

Dvorce jsou správcovou obsazovány následovně:

Pro tréninky družstva žáků, dorostu a dospělých jsou v měsících duben, květen, červen, září, říjen vyhrazeny dvorce dle rozpisu obsazení dvorců.

  1. Mimo tyto termíny je možno si dvorec členem klubu či nájemcem rezervovat webovým rezervačním systémem či telefonicky. Dlouhodobé či velmi četné pronájmy konkrétních dvorců členy či nečleny TK schvaluje výbor TK.
  2. Pokud na zamluvený dvorec hráči nenastoupí do doby 10 minut od začátku zamluvené doby, může jej správcová obsadit jinými hráči.
  3. Volné dvorce se obsazují v pořadí došlých zájemců. Pokud ve stejnou dobu projeví zájem o dvorec člen TK a nečlen (nájemce), má přednostní právo na hru člen TK.
  4. V případě velkého zájmu o dvorce, má správcová dvorců právo určit dobu hraní na jednotlivých dvorcích a regulovat jejich obsazení.

6. Pronájem dvorců

Pronájem dvorců nečleny TK pro rekreační hraní je možný domluvit se správcovou dvorců.

  1. Úhrada za dvorec 150,–Kč/hod. pro dospělé a 100,- Kč/hod. pro mládež do 15 let. Částka bude uhrazena proti vydané stvrzence správcovou dvorců.
  2. Pokud na dvorci hraje člen a nečlen TK, hradí nečlen poměrnou část z částky za pronájem dvorce.

Pokud mají členové či nečlenové TK zájem o pronájem dvorců a jejich zařízení na komerční, sportovní či společenské akce, které nejsou oficiálními klubovými aktivitami TK (např. trénování na dvorcích za úplatu, pořádání placených soustředění či komerčních a firemních turnajů apod.), musí požádat o svolení a domluvení podmínek pronájmu Technické služby města Lovosice (tel.739 372 539; e-mail: stanislav.hruza@meulovo.cz). V tomto případě se nejedná o pronájem dvorců pro rekreační hraní a sazby za pronájem se mohou lišit od výše uvedených sazeb pronájmů dvorců.  

Členové TK či nájemci dvorec připraví a uklidí dle pokynů vyvěšených v areálu TK či pokynů správcové dvorců. Doba na přípravu a úklid se do doby hraní nezapočítává. Po skončení hry a uklizení dvorce je povinností hráčů správcové oznámit odchod ze dvorce a dvorec jí správně uklizený předat.

 

7. Sponzoři TK

Výbor TK vítá všechny firmy, které poskytnou TK sponzorský dar, či uhradí finanční prostředky za reklamu umístěnou v areálu TK po dobu provozu dvorců v roce 2024. Velikost, provedení, umístění a cena reklamy a plnění TK za reklamu bude projednáno s výborem TK.

 

8. Zájemci o členství v TK

Zájemci o členství kontaktují předsedu TK (zelenkasen@seznam.cz). O schválení členství jedná a rozhoduje výbor TK.

 

9. Účast členů TK na mistrovských utkáních a turnajích v ČR

Náhrady za startovné a cestovné na turnajích jednotlivců nebudou TK propláceny.

Cestovní náhrady za použití vlastního vozidla jsou na rok 2024 propláceny dle vyhlášky č.511/2021 Sb. Tyto náhrady budou vypláceny pouze za mistrovská utkání mužstev na dvě (max.tři vozidla) na utkání či při zařizování činností pro TK (bude výborem TK předem odsouhlaseno).

 

10. Proplácení účetních dokladů členům TK

Veškeré doklady za nákupy, cestovní náhrady atd. proplácí členům pokladník TK pan Pavel Černý (pokladna@tenislovosice.cz).

 

11. Internetové stránky

Internetové stránky našeho TK naleznete na adrese: www.tenislovosice.cz.  Obsahují informace o fungování našeho TK, přehled výsledků závodních mužstev, fotogalerie z akcí našeho klubu apod. Veškeré náměty, připomínky či příspěvky rádi přivítáme.

 

Tento materiál byl vypracován a schválen výborem TK dne 22.dubna 2024. Výbor TK si vyhrazuje právo změny tohoto materiálu v průběhu roku.